Nghiên cứu biện pháp nâng cao khả năng tích lũy chất hữu cơ trong đất trồng chè ở Phú Hộ, tỉnh Phú Thọ : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39641

Advertisements

Phân tích nhiệt của vệ tinh nhỏ theo mô hình hệ nhiều nút : Luận án TS. Cơ học: 60 44 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39747

Nghiên cứu xác lập cơ sở địa lý phục vụ phát triển kinh tế và sử dụng hợp lý tài nguyên huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 15 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39703